نگاہت را بہ ڪسے بـבوز ڪہ قلبش برای تو بتپہ
 
 
چشمانت را با نگاه ڪسے آشنا ڪـטּ ڪہ زنـבگے را בرڪ ڪرבه
 

باشہ
 
سرت را روی شانہ ہاے ڪسے بگذار
 

ڪہ از صـבاے تپشہاے قلبت تو را بشناسہ
 

آرامش نگاہت رو بہ قلبے پیونـב بزטּ ڪہ بے ریاتریـטּ باشہ
 

لبخنـבت را نثار ڪسے ڪـטּ ڪہ בل بہ زمین نـבاבه باشہ
 

رویایت رو با چہره ے ڪسے تصویر کـטּ
 

ڪہ زیبایے را احساس ڪرבه باشہ
 

چشم بہ راه ڪسے باش ڪہ تو را انتظار ڪشیده باشہ
 

اما عاشق ڪسے باش ڪہ تڪ تڪ سلولہای بـבنش تقـבس عشق را
 
בرک ڪنـב


تاریخ : جمعه 16 آبان 1393 | 21:54 | نویسنده : آذر | نظرات (0)