باز هم درد دل

دخترک با دل پر از دردش

       از غم وغصه پدر می گفت

دل شکسته دوباره با مادر


از غم و درد و چشم تر می گفت

پدرش روی تخت بیماری،

وضع این دخترک اسف بار است

این مصیبت برای او سخت و


پدر او دوباره بیمار است

قلب او تنگ شد چرا که شنید

بار دیگر گرفت قلب پدر

گفته اند از فشار کار است این


کار سنگین وزادگاه خطر

دکتری با پدر چنین می گفت

باید از ماسک استفاده کنید

کار سنگین برایتان سم است


خواهشا ً کار های ساده کنید

پدرش گفت دختر خوبم

فکر آینده تو را دارم

فقر دردی بد است و بد تر از آن


اینکه من هم مریض و بیمارم

باعث درد من عزیز دلم

کار سنگین و گرد سیمان است


دختر من برای خاطر تو

این مریضی برایم آسان استتاریخ : شنبه 2 آذر 1392 | 18:06 | نویسنده : آذر | نظرات (0)