عشق                                         بیداد   من
باختن                  یعنی                     لحظه                 عشق
جان                         سرزمین           یعنی                           یعنی
زندگی                                   پاک   عشق                                 لیلی و
قمار                                           من                                       مجنون
در                              عشق یعنی ...           شدن
ساختن                                                                                 عشق
دل                                                                                   یعنی
کلبه                                                                          شکست
یعنی                                                                     باخت
عشق                                                           شدن
  من                                                عشق
 فردای                                     یعنی
  سکوت                              تنهایی
  یعنی                        گریه
عشق     من  
عشق                                         آمیختن                                      افروختن
یعنی                                به هم           عشق                              سوختن
چشمهای                        یکجا                    یعنی                          کردن
پر ز                 و غم                            دردهای             گریه
خون/ درد                                                   بیشمار
  عشق                                   من   
    یعنی                              راز      
    کلبه                   تنهایی  
اسرار


تاریخ : شنبه 25 آبان 1392 | 01:05 | نویسنده : آذر | نظرات (0)